Disclaimer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Hazelhoff-Interim.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik gebruik van de website en / of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van Hazelhoff-Interim komen.